A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Tisztújítás a SMOSZ-ban

 

Március 3-án a Stockholmi Magyar Házban tartotta a SMOSZ tisztújító közgyűlését. Bihari Szabolcs elnök beszámolójában kiértékelte az elmúlt három évet, és optimizmusát fejezte ki az elkövetkezendő időszakra nézve. A választást követően, másnap, az új vezetőség megtartotta alakuló gyűlését. A gyűlésen jelen volt dr. Szentiványi Gábor nagykövet, valamint dr. Biróné Gulyás Katalin konzul is. Az alábbiakban az elnöki beszámoló részleteit olvashatják.

 

Fotó: Bánovits András

 

A tagság és az egyesületeink

Sajnos 2011-ben sem sikerült elérnünk az ötezres határt, és csak szűk, 4400 körül alakult a taglétszámunk. Korábban is voltak ingadozások, – mindkét irányban – de a létszámcsökkenés most már negyedik éve tart. Tavaly már feszegettük ennek okát, úgy véltük, hogy egyenes összefüggés van az Ungdomsstyrelsen (US) által megkövetelt emelt tagdíj, valamint a szigorított nyilvántartási rendelkezések között. Ezek az okok természetesen befolyásolták létszámunk alakulását, de az utóbbi időben más okai is voltak a tagság apadásának. Ez a drasztikusnak mondható taglétszám-csökkenés működésünkre is kihat, hisz az US támogatás elsősorban a taglétszám függvénye. Ezért úgy vélem, hogy az új vezetőség egyik legfontosabb feladata, hogy az egyesületekkel közösen próbálja meg a taglétszámot feltornázni az ötezres határ közelébe, mert ellenkező esetben komoly anyagi nehézségeink lesznek a jövőben.

 

Az egyesületi beszámolókat követően megállapíthatjuk, gondjaik és nehézségeik ellenére egyesületeink jól működtek. Számtalan klubest, egyesületi program, anyanyelvi és ifjúsági program, ifjúsági és felnőtt tábor, cserkészfoglalkozás, anyanyelvi tábor, könyvkiadás, karitatív munka igazolja munkájuk eredményességét. 2011-ben is, az előző évekhez hasonlóan, az egyesületi rendezvények száma 1100 és 1200 között mozgott. Ezekre büszkék lehetünk, hiszen olyan mennyiségű és minőségű munka van mögöttünk, ami méltán váltotta ki a tagság és mindnyájunk elismerését.

Az elmúlt évben, években több egyesületünknél vezetőségváltás történt. Örömmel állapítható meg, hogy a régiektől szinte minden esetben fiatalok vették át a stafétabotot. Az esetek többségében ez a váltás zökkenőmentesen, sikeresen ment végbe. Voltak viszont példák, hogy nem minden sikerült úgy, ahogy a tagság és az érintettek elvárták. Ennek egyik oka, hogy egyes új vezetőségi tagok nem mérték fel előre, hogy mivel is jár egy közösséget vezetni. Csak amikor szembesültek a feladatokkal és elvárásokkal, döbbentek rá, hogy egészen másról szól, mint amit elképzeltek. Másik gyakori ok volt, hogy a „régiek” nem minden esetben álltak ki az újak mögött. Nyomatékosítanám: minden vezető erkölcsi kötelessége, hogy mandátuma lejárta után is segítse az újakat tanáccsal, a munkához szükséges információkkal mindaddig, amíg az újak is olyan rutinra tesznek szert, amely biztosítja az illető egyesület zavartalan működését. Minden vezetőnek meg kell értenie, a tagság mindenütt jókedvet, megértést és elkötelezettséget kíván, ellenkező esetben egyszerűen kimarad az egyesületi életből. Nem elegendő a jó program, az egyesület sikeres működésének fontos része a működési szabályok betartása. A pénzügyek pontos és átlátható vezetése, az adminisztratív szabályok betartása legalább olyan fontos, mint a népszerű programok!

 

Gazdasági helyzetünk

A takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően gazdaságilag rendkívül jó évet zártunk.

A ma lejáró mandátumunk elején, közgyűlési határozat alapján, azt a feladatot kaptuk, hogy a csökkent támogatás ellenére programjainkat és működéseinket a korábbi évek szintjén tartsuk. Ez nem kis feladat elé állította a tagságot és a vezetőséget. Évente több mint 100 ezer koronát kellett előteremteni adományokból, pályázatokból, tagdíjakból és egyéb bevételi forrásokból. Örömmel jelentem, hogy vállalt kötelezettségeit úgy a tagság, mint a vezetőség teljesítette. Ennek nagy része pályázati pénz. 2011-ben is sikeresen pályáztunk, elsősorban Magyarországon.

Anyagi forrásainkat sikerült úgy rendezni, hogy jutott mindenre, és közben egy bizonyos egyensúlyt is megtartottunk. Ez utóbbi azért is fontos, mert ez az egyik biztosítéka a belső nyugalomnak. Az elmúlt években sokkal többet fordítottunk a vendégelőadókra, és költségvetési tervünknek megfelelően jutott támogatás a kiemelt programokra, az anyanyelvi oktatás és ifjúsági munka támogatására, továbbá 110 ezer koronával támogattuk kristianstadi Dél-svédországi Magyar Otthon tetőcseréjét.

Fontos eredménynek tartom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is az éves költségvetésünk több mint 75%-át fordítottuk szövetségünk tevékenységeire, és a tetőcserére nyújtott támogatás ellenére, költségvetésünket sikerült egyensúlyban tartani.

 

Programok és rendezvények

A tagság – elsősorban a vidéki egyesületeink – számára egyik legfontosabb tevékenységünk az országos programkörutak biztosítása. Országos Szövetségünk vezetősége ennek tudatában kiemelten foglalkozik e feladattal.

Nem véletlen hogy a tavalyi évben is megemeltük a programokra szánt anyagi keretet. Még így is, rendkívül nehéz olyan minőségű előadásokat rendezni, amely minőségileg megállja a helyét és a tagság tetszését is elnyeri. Az előadók egy része csak piaci árak szerint hajlandó eljönni, amit még a megemelt kerettel sem tudunk kifizetni, és vannak olyanok, akik családi kirándulásnak tekintenék a svédországi turnét. Mondom ezeket azért, hogy legyen egy átfogó képetek arról, hogy a mindenkori programszervezők milyen nehézségekkel szembesülnek munkájuk során. Minden nehézség ellenére úgy vélem, hogy a 2011-es vendégelőadóink fellépései elnyerték a tagságunk tetszését, mindenki találhatott olyan előadást, amely megfelelt az ízlésének és elvárásának.

El kell mondanom azt is, hogy néhány esetben az egyesületeink is furcsa hozzáállást tanúsítottak. A tavaly augusztusi közgyűlésen úgy döntöttünk, hogy az egyesületek tesznek javaslatot az idei meghívottakra. Még soha ilyen nehézkesen nem jöttek a javaslatok, és amikor összeállt a lista, a fogadó szavazás lett igen körülményes. Végül nagy nehezen sikerült az egyesületeknek dönteniük, de szeretnék mindenkit megkérni, hogy a jövőben közösségi döntések esetében, ne csupán saját érdekeiket tartsák szem előtt, hanem fogadják el a többségi döntést.

A kiemelten támogatott programok az eltervezett időben és módon valósultak meg. Az Anyanyelvi tábor, a Hu.se.t, az Önképzőkör tábora és a Somit táborok tavaly is rendkívül sikeresek voltak.

Szövetségünk kiemelt fontosságot tulajdonít a gyerek és ifjúsági foglalkozásoknak. A hétvégi óvodák és iskolák, az egyéb gyerek és ifjúsági programok rendkívül fontosak a már itt született és nevelkedet gyerekek számára, hisz az itt szerzett tudás mellett, ezeken a programokon keresztül nőnek bele a szervezeti magyar életbe, és itt kapják meg azt a magyarság-ismeretet, amely felnőtté válásukkor egy egészséges, kettős kötődésű svéd-magyar szemléletet eredményez.

A fent említett programok és rendezvények mellett, szinte valamennyi egyesületünk saját programokkal is szolgál a tagságunk számára. Megannyi klubest, helyi előadások, bálok gazdagítják az egyesületek programkínálatát. A könyveket megjelentető EKE és az Ághegy 2010-ben is kitűnő kiadványokkal örvendeztetett meg bennünket, az árvagyerekeket támogató LTBT a tavaly is sikeresen működött. Ugyanez mondható el az Északi Magyar Archívumról, valamint a svéd-magyar segélyszervezetről.

 

Magyar házak

Hála a gondos működtetőknek és karbantartóknak a stockholmi Magyar Ház és a kristianstadi Dél-svédországi Magyar Otthon rendben van, szépülnek és csinosodnak. Sajnos a stockholmi Magyar Ház a tavalyi évet mínusszal zárta, ezért az idei évtől szigorúbb költségvetési fegyelemre kértük a Gondnokság vezetőségét.

 

Híradó és honlap

A Híradót számról-számra szebb és tartalmasabb lett. Sántha Ferenc főszerkesztő és munkatársai kitűnő munkát végeztek. Sajnos a Sántha házaspár, az év végén kérte a felmentését. A vezetőség Balogh Erzsébetet kérte fel a főszerkesztői munkára. Szeretném megköszönni a Sántha házaspár áldozatos munkáját! Nagyszerű munkát végeztek, és külön öröm számunkra, hogy nem fordítottak teljesen hátat a Híradónak, vállalták, hogy a jövőben is írásaikkal részt vesznek a lapunk munkájában.

Honlapunk megérett egy komolyabb felújításra, ezért felkértük Bitay Zsoltot ennek a feladatnak az elvégzésére. Az új honlap készen van, remélem mindenki tetszését elnyeri!

 

Lobbi tevékenységünk és média megfigyelés

A tavalyi évben a svéd médiában megjelenő, Magyarországot nagyon negatív képben bemutató cikkek borzolták a kedélyeket. Jellemzői ezeknek a támadásoknak a bírált törvények szövegének nem ismerete, a kettős mérce és a féligazságok tényszerű bemutatása. Szövetségünk nem kíván állást foglalni a magyarországi adótörvényekről és egyéb gazdasági intézkedésekről, de úgy véljük, hogy minden olyan esetben, amikor az országot vagy a nemzetet igazságtalanul becsmérelik, kötelességünk szavunkat hallatni. Médiafigyelő munkacsoportunk minden csúsztatást és hamis állítást tartalmazó cikket tárgyilagosan megválaszolt, és nem rajtuk múlt, hogy csak két cikket közöltek a tucatnyiból. Szemináriumot is szerveztünk a svéd sajtó számára a témában jártas magyarországi vendégekkel.

 

Kapcsolataink

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az együttműködésünk jónak és korrektnek mondható. A decemberi találkozónk jó hangulatú és eredményes megbeszélés volt. A jövőben rendszeresíteni kell ehhez hasonló találkozókat, mert a személyes találkozók adnak alkalmat arra, hogy az esetleges félreértéseket tisztázzuk, és olyan megállapodások szülessenek, amelyek mindkét szervezet javát szolgálják.

A Magyar Köztársaság Nagykövetségével a rendszerváltást követően kapcsolatunk állandó és korrekt. Rendkívül hasznos volt számunkra, Szabó Balázs konzul úr tájékoztató körútja a kettős állampolgárságról. Egy másik fontos segítség volt a médiafigyelő csoportunk számára küldött anyagok.

Az európai magyar szervezetek érdekképviseleti szervezetével, a NYEOMSZSZ-szal és tagszervezeteivel nem is kapcsolatról kell beszélnünk, hiszen aktív tagok vagyunk.  Az új magyar kormány több alkalommal megfogalmazta, hogy a nyugati magyarsággal elsősorban a kontinentális szervezetek révén kívánja a hivatalos kapcsolatot tartani. Így felértékelődött a NYEOMSZSZ szerepe, mert érdekeinket a magyar kormány felé rajtuk keresztül valósíthatjuk meg. Ennek egyik legjelentősebb eseménye volt a 2011 novemberében megtartott Diaszpóra Tanács, amelyet nevezhetünk a nyugati magyarság MÁÉRT-jának.

Működésünket illetően a legfontosabb svédországi kapcsoltunk az US. Egy korrekt felettes szervet ismertünk meg az US-ben, akik igyekeznek odafigyelni a gyakorlati munkát elősegítő javaslatokra, döntéseiket a gyakorlati munka segítése jellemezte. Nem rajtuk múlott, hogy az idei anyagi támogatás mértéke drasztikusan visszaesett.

Az augusztusi közgyűlésünkön felhatalmazást kapott a vezetőség, hogy kezdje meg az előkészületeket egy Svédországi Ifjúsági Központ kialakítására. Mindenki tisztában van azzal a ténnyel, hogy a SIK léte vagy nem léte, döntő tényező lesz a svédországi magyarság jövőjének alakulásában. Az augusztusi döntés hátterében az a magyar kormányzati szándék volt, hogy anyagilag támogatnák a SIK létrehozását. Az ősz nemzetközi és magyarországi gazdasági válsága azt eredményezte, hogy decemberben közölték velünk, egyelőre nem áll módjukban elképzeléseinket anyagilag támogatni, annak ellenére, hogy szerintük is nagyon fontos volna a SIK létrejötte. Ez viszont nem jelenti, hogy végleg lemondtunk a SIK gondolatáról. Elkezdtünk más források után nézni, és ennek az előteremtése az új vezetőség egyik legfontosabb feladata lesz.

Az ősz folyamán felkérést kaptunk a Magyar Kormány részéről, hogy vegyünk részt a Wallenberg centenárium bizottsági munkájában. Számunkra is rendkívüli esemény méltó módon megemlékezni Raul Wallenbergről, hisz a rendezvényekkel egy olyan ember munkásságának elismerése előtt adózunk, akire egyszerre vagyunk büszkék, ugyanakkor hálásak neki.

 

Vezetőség

A mai közgyűlésünk egyúttal a jelenlegi vezetőség mandátumának a végét is jelenti. A jelenlegi vezetőség mandátumának kezdetétől új formában, különböző munkacsoportokban dolgozott. Sajnos mandátumunk ideje alatt egészségi és családi okok miatt néhány vezetőségi tagunk nem tudta feladatait úgy ellátni, mint ahogy tette ezt korábban. A vezetőség többi tagjai mindent elkövettek, hogy az akadályoztatott vezetőségi társaink feladatait átvállalják, ami sikeresen megtörtént. Úgy értékelem, hogy a vezetőség teljesítménye megfelelt az elvárásoknak, emelt fővel vállalhatjuk az elmúlt három év eredményeit.

 

Bihari Szabolcs

 

A tisztújítást követően a közgyűlés Bihari Szabolcsot választotta meg a SMOSZ elnökének. További vezetőségi tagok: Aluuan Gabriella, Bitay Zsolt, Blénessy Zoltán, Blénessy Emese, Boross Kálmán, Budai Gábor, Feldőtő Emese, Feldőtő Sándor, Kovásznay Ádám, Politidou Mária, Tompa Anna, Vass Attila. Póttagok: Bencze Szabó Lajos, Szilasi Prokec László, Tóth István. 

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME