A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Közösségeink jó munkát végeznek, ám sok még a tennivaló

 

2009. február 28-án tartotta tisztújító közgyűlését a stockholmi Magyar Házban a SMOSZ. Újra eljött a számadás ideje: értékelni kellett az elmúlt három év eseményeit és feltérképezni a tennivalókat. A közgyűlésen jelen volt Iklódy Gábor, a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövete.

 

Az egyesületek beszámolóit élénk érdeklődéssel hallgatják a résztvevők. - Fotó: Bitay Zsolt

 

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke köszöntötte résztvevőket, majd beszámolójában a tőle megszokott alapossággal elemezte a helyzetet. Ebből ismertetjük az alábbiakban a legfontosabbakat.

 

TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEK
Bár a SMOSZ taglétszáma évek óta alig változott, most sajnos arról kell beszámolnunk, hogy alig lépte át az ötezres határt. Korábban is voltak ingadozások, ám a közel 10 százalékos csökkenés elgondolkoztat. Összefügghet-e ez a tavaly (felettes szervünk javaslatára) megemelt tagdíjjal? A központi támogatás nagyságrendje továbbra is a taglétszám és a tevékenységünk függvénye. Az aktív tagok száma néhány éve amúgy is apadóban van, főleg nagyvárosainkban, elsősorban Stockholmban. A középkorú generációt nem sikerült eléggé bevonni a munkába. Ennek oka részben elfoglaltságuk, részben talán az, hogy más egyesületi életre van igényük. A ma megválasztandó új vezetőség egyik fontos feladata az kell legyen, hogy erre a kérdésre megtalálja a megoldást.


Új egyesületünk nincs, de tavaly nem is szűnt meg egy sem. Nehézségek ellenére is az egyesületek jól működtek. Rendezvényeink száma 2008-ban 1100 és1200 között mozgott.
Tavalyi jubiláló egyesületünk az Északi Arhívum volt, amely 35 éves fennállását ünnepelte. Reméljük, hogy tevékenységével tovább gazdagítja a svédországi magyar közösségi életet!

 

RENDEZVÉNYEK
A meghívások a közgyűléseken és vezetőségi üléseken elhangzott javaslatok alapján történnek. A sokféle igénynek nehéz eleget tenni. Az előadók tiszteletdíja egyre magasabb. Ha nincs elég érdeklődő, a vállalkozás veszteséges lehet még a nagyobb egyesületekben is, a kisebbek meg végleg nem tudják ezt kifizetni. E téren is lesznek tennivalói az új vezetőségnek.


Reméljük, hogy mindenki megtalálta az ízlésének megfelelő programot. Külön öröm volt, hogy méltó módon tudtunk megemlékezni Wass Albert születésének 100. évfordulójáról.


Kiemelten támogatott rendezvényeink, az Önképzőkör nyári tábora, a SOMIT-táborok, az anyanyelvi tábor mind jól szerevezettek és színvonalasak voltak. Az anyanyelvi tábor helyszűke miatt nem is tudott minden jelentkezőt fogadni. Sajnálatos, hogy tavaly is elmaradt a Cimbora- és a cserkésztábor; reméljük, csak átmeneti szünetről volt szó, hisz az igény megvan rájuk. A tavalyi évben is támogattuk az immár hagyományossá vált göteborgi hu.se.t-rendezvényt.


 

MAGYAR HÁZAK
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a stockholmi Magyar Ház és a kristianstadi Dél-Svédországi Magyar Otthon rendben vannak. 2007-től már ez utóbbinak is sikerül költségeinek egy részét kigazdálkodnia. Tavaly júniustól a kristianstadi ház élén új vezetőség áll és úgy tűnik, a ház gondozása jó kezekbe került. 2008-ban sikerült a ház fűtését is rendezni olyan új rendszerrel, amely évente felére csökkenti az áramfogyasztást. A befektetés miatt a tavaly nem tudtunk törleszteni, bár reméljük, az idén ez ismét menetrend szerint beindul. Fontos volna egy tartalékalapot is létrehozni a stockholmi ház tatarozására.

 

HÍRADÓ ÉS HONLAP
Tavaly Újvári Tünde, aki sok éven keresztül szerkesztette a lapot, egészségi okok miatt kénytelen volt felmentését kérni. Áldozatos munkáját köszönjük! Az új főszerkesztő, Sántha Ferenc, éveken keresztül SMOSZ-vezetőségi tag volt; munkatársai szintén jártasak közösségi életünkben. Reméljük, a Híradó továbbra is hív tükre lesz közösségi életüknek.


Régi elképzelésünk valósult meg a tavaly: megjelent a Híradó online változata, amelyet Bitay Zsolt működtet. Így a világ bármely pontján tájékozódhatnak munkánkról.


Honlapunkat Kormos László egymaga szerkeszti. Fontos, hogy a tagszervezetektől aktuális információt kapjon, mert nem elég dolgoznunk, hanem munkánkat be kell mutatnunk a nagyvilágnak is!

 

LOBBITEVÉKENYSÉG
A SMOSZ fontosnak tartja felemelni szavát, ha a kárpát-medencei magyarságot kisebbségi jogaikban megsértik. Ebben a szellemben vettünk részt 2008 tavaszán a Benes-dekrétumok elleni európai tiltakozó megmozdulásban, majd ősszel a NYEOMSZSZ által a szlovákiai magyarellenes rendeletek ellen szervezett tiltakozásában. A svéd kormányt levélben tájékoztattuk a helyzetről és segítségüket kértük ügyünk képviseletére a nemzetközi fórumokon.

 

GAZDASÁGI HELYZET
Tevékenységünket a csökkent támogatás ellenére is megpróbáltuk minőségileg és mennyiségileg a korábbi évek szintjén tartani. Ez nem kis feladat elé állította a tagságot és a vezetőséget. Több mint 80 ezer koronát kellet előteremteni adományokból, pályázatokból, tagdíjakból és egyéb bevételi forrásokból . Ez végül is szépen sikerült: a bevétel közel 100 ezer korona volt. Ennek erkölcsi üzenete az, hogy ha céljaink elérése érdekében összefogunk, igen eredményesek lehetünk!

 

KAPCSOLATAINK
A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az együttműködésünk jó, hisz céljaink - és sajnos, gondjaink is - hasonlóak. A 2008-as év számukra még nagyobb nehézséget hozott: költségvetési támogatásuk szinte a felére csökkent. A lehetőségek szerint támogatnunk kell egymást.


A Magyar Köztársaság Nagykövetségével állandó a kapcsolatunk. Iklódy Gábor nagykövet és munkatársai készek az együttműködésre. Szép és fontos gesztus volt részükről az Ungdomsstyrelsen-nél tett látogatás és a magyarországi hivatalos szerveknek küldött jelentés, amelyben ismertetik a SMOSZ nehéz anyagi helyzetét.


Az európai magyar szervezetekkel, a NYEOMSZSZ-szal nem is kapcsolatról, hanem aktív tagságról kell beszélnünk. Aktív részvétünkkel 2008-ban néhány igen jelentős eseményre került sor:


- 2008 áprilisában a NYEOMSZSZ küldöttsége Dél-Tirolba látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjék az autonómia működéséről, remélve, hogy a tapasztaltakat hasznosítani lehet majd a kisebbségvédelmi lobbymunkánkban.


- 2008 szeptemberében a NYEOMSZSZ-közgyűlést a 11. Kufstein-i találkozó keretében tartották. E találkozó kiemelt témája a nyugati szórványmagyarság volt; a résztvevők száma meghaladta a 300-at. A Kufstein-i konferencia a legjelentősebb nyugati magyar szellemi műhely.


- Szeptemberben zajlott le Tångagärdén az anyanyelvi oktatók tanácskozása, amelyen európai küldöttek mellett Észak- és Dél-Amerika magyarsága is képviseltette magát. A rendezvény házigazdája az őrszavak egyesület volt. A jó hangulatú tanácskozás sok hasznos döntést is eredményezett. Egyik az oktatók és tanulók számára beindítandó internetes újságról szólt, amely szakmai segítséget nyújtana a diaszpórában élő magyaroknak. Az ŐRSZAVAK néven hamarosan beinduló újság évente négyszer fog megjelenni és létrejöttében, működésében komoly részt vállaltunk mi, svédországi magyarok is. A másik határozat egy kétnyelvű tankönyv kiadása; ennek szerkesztése folyamatban van.


- November közepén Gál Kinga EU parlamenti képviselő meghívására népes NYEOMSZSZ-küldöttség utazott Strassbourgba, ahol alkalmunk volt betekinteni az EU-Parlament munkájába, magyar és svéd képviselőkkel találkoztunk és meglátogattuk a strassbourgi Európai Emberjogi Bíróságot is.

 

Összességében megállapítható, hogy Magyarország és a Kárpát-medence legmagasabb politikai fórumai is a NYEOMSZSZ-t tekintik nyugat-európai partnernek. Talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben több civil szervezet és intézmény keresett meg bennünket együttműködés céljából. 2008 végén az egyik legnagyobb magyarországi civil szervezettel, a Rákóczi Szövetséggel kötöttünk együttműködési megállapodást. 2009 januárjában a debreceni Református Tanítóképző Főiskola hívott meg bennünket egy jól sikerült rendezvényükre, majd kérték, hogy a jövőben is folytassuk együttműködésünket.

 

Bihari Szabolcs ezután kitért az elmúlt három év legfontosabb eseményére, az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenéves évfordulójának megünneplésére, amely közösségeinkben felemelően és emlékezetesen sikerült. Célunk a rendezvénysorozattal egyrészt az volt, hogy méltó módon emlékezzünk 1956-ra, a forradalom hőseire, köszönetet mondva mindazért amit a magyar nemzetért, a magyarság nemzetközi elismeréséért tettek. Másrészt főhajtás illette azokat az 56-os társainkat, akik megalapozták a svédországi magyar szervezeti életet. Sajnáljuk, hogy az ünneplés egyebütt nem volt ilyen felhőtlen és árthatott országunk nemzetközi megítélésének.

 

VEZETŐSÉG
Az leköszönő vezetőség minden szempontból eleget tett vállalt kötelezettségének; a svéd felettes szervek megbízható partnernek tartanak, nem egy esetben jó példaként mutatva fel bennünket. A vezetőség munkájára az egymás iránti bizalom és megértés volt jellemző. Mandátumuk lejártával az elnök megköszönte az elmúlt három év jó hangulatú, eredményes munkáját, sok sikert kívánva a közgyűlés által választandó következő SMOSZ-vezetőségnek.


*


Az elnöki beszámoló után a közgyűlés meghallgatta a pénztári jelentést, valamint a belső könyvvizsgálók jelentését, majd megtörtént a vezetőség felmentése az anyagi felelősség alól.


Ezt követően, a jelölőbizottság nevében, Spuller György szólt az egybegyűltekhez:


„...Nagy felelősség hárult ránk, amikor a jó hírnévvel rendelkező SMOSZ-nak újabb három évre egy jól működő és felelősségteljes csapatot kellett javasolnunk!...Itt nem elég szeretni azt, amit az ember csinál, hanem, izzig-vérig a magyar ügy elkötelezettjének kell lennünk. Ha nem azok vagyunk, akkor a kedves és tiszteletet érdemlő elnökünk, nem fogja tudni elmondani a legközelebbi közgyűlésen, hogy Hölgyeim és Uraim: vagyunk!..”


Bevezetője után ismertette a jelöltek listáját, amelyet alapszabály szerint ugyan, de nem minden egyesület szóbeli megkérdezésével állítottak össze. A jelöltek alkalmat kaptak, hogy röviden bemutatkozzanak.


A közgyűlés végezetül titkos szavazással megválasztotta az új, tizenhárom tagú vezetőséget, illetve a többi tisztségviselőt.


*


Az új vezetőség: Bihari Szabolcs-elnök, Kalocsi Margit, Kovásznay Ádám, Blénessy Emese, Blénessy Zoltán, Aluuan Gabriella, Bitay Zsolt, Boross Kálmán, Fülöp Géza, Markó László, Mihály Ferenc, Stuber György és Tompa Anna veztőségi tagok.


Vezetőségi póttagok: Budai Gábor, Pálmai Tibor, Politidou Mária


Belső könyvvizsgálók: Boström Nádler Mariann, Tittenberger József


Etikai Bizottság: Mokos Magda, Kollarik György, Vánky Farkas


Alapszabály Bizottság: Lázár Oszkár, Pálmai Tibor, Sántha Judit


(Jelölőbizottságot jövőre kell ismét választani)

 

A gyűlést Bihari Szabolcs, a SMOSZ újraválasztott elnöke zárta be. Megköszönte a résztvevők odaadó, példás munkáját, és biztosított arról, hogy az új vezetôség – külső munkatársak segítségével – továbbra is igyekszik a tagságunk érdekeit az alapszabályban foglaltak szerint képviselni és elvárásait teljesíteni. Megköszönte továbbá a mandátuma végére érkezett, és hazatávozni készülő Iklódy Gábor nagykövetnek az elmúlt időszakban tanusított segítőkész jóindulatát, sikert kívánva neki új feladatkörében.


A közgyűlés után a résztvevők – a rendezvény házigazda szerepét ez alkalommal is kitűnően teljesítő LTBT Árvákat Támogató Egyesület jóvoltából – vacsorára gyűltek össze, majd éjszakába húzódó, kötetlen együttléttel zárták a szombati napot.

 

      A Híradó

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME