A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

 

A stockholmi Kultúrház április 5-én, a Shahrazad projekttel közösen, a Svédországi PEN Klub részvételével és a Svéd Akadémia támogatásával rendezvényt tartott a jelenlegi magyarországi helyzetről, különös tekintettel a szólásszabadság veszélyeztetettségére és az idegengyűlölet erősödésére.
 
11jun (46).jpg
 
A meghívó az intézet honlapján, az Irodalom, beszélgetés és vita rovatcím alatt jelent meg. Eszerint magyarországi vendégek (Földényi László, Bolgár György és Bogdán Mária) fognak beszámolni a magyarországi állapotokról. A műsor bevezető részében svédországi előadók (Ervin Rosenberg és Hédi Fried) kapnak szót, és levetítenek egy Kertész Imrével készített interjút. A beszélgetést Gunnar Brolin, a svéd állami rádió szerkesztője fogja levezetni.
Oskar Ekström a Kultúrház nevében köszöntötte a megjelenteket, és pár szóban ismertette a Shahrazad projekt lényegét, amelyet az ICORN (International Cities Of Refuge Network) indított el, az EU Kultúrprogram közreműködésével. Célja olyan alkotók műveit megjelentetni, akiket hazájukban üldöznek.
 
Ola Larsmo, a Svédországi PEN Klub elnöke röviden beszélt a szólásszabadság fontosságáról, és arról, hogy nem maradhatunk közönyesek, ha a világ más tájain aggodalomra okot adó jelenségek tapasztalhatók. Megítélése szerint: ami most Magyarországon történik, az a svéd nyilvánosságot is nagyban érinti.
Georg Klein magyarországi származású, Stockhlmban élő kutató és író nemrég megjelent esszékötetéből, a Jag återvänder aldrig (Sose térek vissza) címűből Basia Frydman, a Dramaten (Nemzeti Színház) művésze olvasott fel részletet.
 
Hédi Fried romániai (Máramarossziget) származású, Stockholmban élő pszichológus és író, az auschwitzi haláltábor túlélője, gyermekkori eseményeket idézett fel. Mély átéléssel mesélte, amint többnemzetiségű szülővárosának békés hangulata a fasizmus 1944-es erősödése nyomán szétfoszlott. A szélsőjobboldali erők jelenlegi magyarországi választási sikereita fasizmusnak a második világháború alatti előretöréséhez hasonlította. Elítélte a készülő magyar alkotmány preambulumát, amely szerinte a Magyar Hiszekegy (Sziklai Szeréna) kezdősoraival indul – holott az a magyar himnuszt idézi. Az előadó szerint a jelenlegi magyar kormány nemzetegyesítő szándéka rokonítható a Nagy-Magyarország visszaállítására egykor szőtt vágyálmokkal.
 
A műsort Ervin Rosenberg magyarországi származású, Stockholmban élő műfordító folytatta. Előrebocsátotta: tudatában van annak, hogy a résztvevők közül sokan nem értenek majd egyet azzal, amit mondani fog. Ezután elutasította azokat a vélt vádakat (ilyenek ugyanis nem hangzottak el), amelyek szerint a kommunisták szolgálatában állna, sőt, biztosította a hallgatóságot, hogy semmilyen érdekszférát nem képvisel. Beszédében Magyarország történelmét ismertette dióhéjban, kiemelve azt, hogy a magyar nép évszázadokon át idegen elnyomás alatt élt (török, Habsburg-házi), és ezért – véleménye szerint – nincs egységes magyar nemzet. Az ok-okozati összefüggések áttekintését nem terjesztette ki a közelmúlt eseményeire, pedig a mostani magyarországi helyzet érthetőbb lenne, ha ismernénk a megelőző időszak szocialista-liberális kormánykoalíciójának a meghatározó szerepét.
 
Ezt követően Svante Weylernek a Kertész Imre Nobel-díjas, Németországban élő íróval készített filmjét vetítették. A súlyos beteg író aggódással követi a magyarországi állapotokat, amelyek nyugtalanító történelmi ismétlődéseket idéznek fel benne – elsősorban a szélsőjobboldal erősödése okán.
 
Bolgár György, a Klubrádió műsorvezetője a jelenlegi magyar kormányt okolta a szélsőjobboldal előretöréséért. Kijelentette, hogy az államigazgatásban és a közéletben történő személycserék önkényesen, a kormány irányításával folynak. Schmitt Pál köztársasági elnököt se tartotta eléggé alkalmasnak e tisztség betöltésére. Szerinte Magyarországon, a parlamentarizmus leple alatt egy egypárti rendszer van kialakulóban. A hallgatóság hiába várta kijelentéseinek adatokkal történő alátámasztását.
 
Földényi László magyarországi esszéíró a rendszerváltás elszalasztott lehetőségeit taglalta, amikor felrótta a mindenkori kormányoknak, hogy nem sáfárkodtak jól a változás kínálta lehetőségekkel. Beszédében az ellentétes politikai nézetek közelítését, a párbeszéd fontosságát említette, mint a megoldáshoz vezető gyakorlatot.
 
Bogdán Mária kutató, a pécsi egyetem munkatársa részleteket olvasott fel a Romák a magyarországi médiában című tanulmányából. Megállapítása szerint változóban a korábbi gyakorlat, amely többnyire negatív összefüggésben (munkanélküliség, alulképzettség, bűnözés) jelenítette meg a romákat. A kormány olyan projekteket kezdeményezett, amelyek jobban felkarolják és bemutaják a roma értékeket; a cigányság soraiból tévés műsorvezetőket, bemondókat képeznek ki azzal a céllal, hogy a médiában való jelenlétükkel segítsék a többség és a kisebbség kölcsönös előítéleteinek a feloldását. Bogdán Mária adatokra épített előadása tárgyilagosságával kiemelkedett a műsorból. Humanistához méltón, az ellentmondásokkal teli magyarországi helyzetben is látja - és láttatni tudja – a körvonalazódó lehetőségeket.
 
Az előadások elhangoztával a közönség szólásra jelentkezett: voltak, akik kérdezni akartak, mások talán helyesbíteni szerették volna a kétórás műsorban elhangzott tárgyi tévedéseket. A műsorvezető közölte, hogy ez beszélgetés volt, nem pedig vitaest, majd a terembérlési idő lejártára hivatkozva berekesztette a rendezvényt. Akik nem tudták leplezni a párbeszéd elmaradása miatti csalódottságukat, ennek hangot is adtak. 
A műsor helyzetképet ígért Magyarországról. Igaz, nem kimerítő jellegűt, nem is tárgyilagosat, és nem is az ellenzék és a nem-ellenzék egyidejű megszólaltatásával. Ezért – és csakis ezért - nem is okozott csalódást. 
 
 

 
A SMOSZ március 3-án, Stockholmban, nyílt vitával egybekötött, angol és svéd nyelvű előadást szervezett Az új médiatörvény és a demokratikus fejlődés Magyarországon címmel. A Studieförbundet Vuxenskola kungsgatani épületének egyik kis terme alig tudta befogadni a mintegy 45-50 résztvevőt.
 
Politidou Mária, a SMOSZ sajtószóvivője – egyben a rendezvény főszervezője - bemutatta a meghívott előadókat: Schulek Ágostont (Civil Összefogás Fórum), Balogh Lászlót (a közmédiumokat felügyelő Közszolgálati Közalapítvány), Vass Attilát (SMOSZ médiafigyelő munkacsoport) és Kormos Lászlót (Hunsor svéd-magyar hírpotál).
 
11jun (33).jpg
Politidou Mária, a SMOSZ sajtószóvivője és Balogh László, a
Közszolgálati Közalapítvány elnöke - Fotó: A szerző
 
Sulyok Ágoston előadásában bemutatta a magyarországi sajtó helyzetét a rendszerváltozás előtt és után, hiszen csak a történeti áttekintés segítheti annak a megértését, hogy miért vált szükségessé egy új médiatörvény megalkotása. Véleménye szerint a rendszerváltás utáni baloldali kormányok egyre erősebb befolyást gyakoroltak a sajtóra, amely ebből kifolyólag mind többet veszített függetlenségéből és szociális elkötelezettségéből. A kereskedelmi adók elszaporodása további egyensúlyvesztést okozott mind a nyomtatott, mind az elektrónikus médiumok hírtartalmában, továbbá a társadalmi jelenségek objektív feltárásában, és a politikai felelősség kiderítésében. A jelenlegi kormány ezt az áldatlan helyzetet egy új médiatörvény megalkotásával kívánja orvoslni, amelynek egyik alapkövetelménye a kiegyensúlyozott tájékoztatás lenne. A magyarországi politikai ellenzék élesen kezdte bírálni a törvényjavaslatot, otthon és külföldön egyaránt. Az előadó példátlannak minősítette azt, hogy az Európai Parlamentben az EU soros elnökét, Magyarországot saját képviselői támadták. Ez a magyarázata annak, hogy a nyugat-európai országok egyes sajtóorgánumai szinte egyidejű támadásba kezdtek a törvényjavaslat ellen. Sajnálatos, hogy a tényeken alapuló kérdésfelvetés helyett többnyire elferdítették a törvényjavaslat tételeit, ami az illető országok nyilvánosságának a félrevezetését eredményezte. 
 
Balogh László előadásában kifejtette, hogy az új médiatörvény nem csupán a tömegtájékoztatás minőségét kívánja emelni, hanem – az állami médiumok esetében – az észszerű pénzügyi gazdálkodást és a hatékonyabb erőforrás felhasználást is szeretné elősegíteni. Az állami médiumokat felügyelő és szabályozó testületek korábbi, mintegy 150 főnyi állományát felszámolják, hogy helyettük egy 8 fős kuratórium végezze ezeket a feladatokat. A kuratóriumban az ellenzéki pártok képviselői is jelen vannak. Az előadó értelmetlennek tartotta a sajtószabadság veszélyeztetettségéről szóló aggodalmakat, amelyeket egyrészt az otthoni ellenzék képviselői, másrészt a nyugat-európai sajtó és politikai szféra egyes személyiségei fogalmaztak meg. Állítását az látszik igazolni, hogy az Európai Bizottság mindössze 4 pontban ajánlott módosítást a törvény szövegében, és hogy ezen pontok közül csupán egy hozható összefüggésbe a sajtószabadsággal.
 
Az est második részében Politidou Mária elemezte azokat a svéd sajtóban megjelent írásokat, amelyek a magyarországi valóság egy-egy részletét mutatják be. A cikkek a 2010-es parlamenti választások után szaporodtak el, és közös jellemzőjük a felületes tárgyi ismeret, a pontatlan adatközlés, a társadalmi méretű jelenséggé felnagyított részletek önkényes kiragadása, továbbá a demokratikus választás nyomán beiktatott kormány jogosságának a megkérdőjelezése. Amikor a tárgyilagosságáról ismert és elismert svéd sajtó – legjobb etikai hagyományainak fittyet hányva - vállalja a megalapozatlan cikkek közlését, akkor objektív tájékoztatás helyett szubjektív félretájékoztatást folytat. A téves adatok közléséért egyrészt a cikkírók a felelősek, másrészt pedig a szerkesztők, akik ellenőrizetlenül közlik ezeket. A helyzeten nem javít, hogy a szerkesztők bizonyos cikkírókat a társadalmi vitarovatokból – talán éppen a felelősségre vonást elkerülendő – a vélemény rovatba utasítanak. Sajnálatos, hogy – amint azt Politidou Mária is bizonyította közöletlen kiigazító leveleinek a garmadával – az itteni sajtóorgánumok elutasítják az utólagos kiigazítások és pontosítások közlését, megfosztva ezzel a svéd nyilvánosságot az objektív tájékoztatástól. Ez az elzárkózó magatartás annyira rendszeressé vált, hogy nehéz elfogulatlannak minősíteni. Közös demokratikus értékeinket féltő, magyar anyanyelvű svéd állampolgárok vagyunk. Mi nem egy elsöprő szavazati többséggel megválasztott párt építő politikájától féltjük Európát, hanem azoktól, akik – önszántukból, vagy más erőknek behódolva – megtagadják a valósághű tájékoztatás és a hibaigazítás jogát, hiszen ezzel a szabad véleménynyilvánítást tiporják sárba.
 
Vass Attila, a következő előadó elsősorban azt nehezményezte, hogy a tárgyi tévedéseket javítandó írások csak kivételes esetben kapnak helyet a sajtóban – akkor is legfennebb a kisebb szórású helyi lapokban.
Kormos László felszólalásában a svéd újságokból fénymásolt, Magyarországról szóló, cikkek felmutatásával, szemléltette az egyöntetűen lejárató szándék szüleményeit.
A szeminárium végén a hallgatóság kérdéseket intézhetett - és intézett is - az előadókhoz. Ez volt az est méltó befejezése: a sajtószabadságról, a tárgyilagos tömegtájékoztatás szükségességéről, az előítéletmentes társadalmi párbeszéd időszerűségéről szóló rendezvény hitelét ez a nyílt véleménycsere szentesítette.
 
 
 

 

Sass Kálmán egykori érmihályfalvi (Erdély) református lelkészre, ´56-os mártírra – és vele együtt minden magyar vértanúra - emlékeztünk 2010. december 5-én Strängnäsben, a dómtemplomban, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség szervezésében. 
 
hiradokep (25).jpg
A megemlékező istentiszteleten fellépett a Stockholmi Magyar
Kamarakórus - Fotó: Ónodi Erika
 
A megemlékező istentiszteletre azért kerülhetett sor, mert 1999-ben a svéd evangélikus egyház kezdeményezésére, neves képzőművészek közreműködésével az említett dómtemplom egyik mellékhajójában kialakították a Mártírok Kápolnáját. Felszentelésekor Jonas Jonsson evangélikus püspök kihangsúlyozta, hogy a kápolna a XX. században keresztény hitükért mártírhalált haltaknak állít emléket - nem csupán annak a 41-nek tehát, akiknek nevét itt márványtáblák idézik. A megnevezettek között van Kaj Munk dániai lelkipásztor, Maria Skobtsova rigai apáca, Martin Luther King baptista lelkész és emberjogi harcos, Dag Hammarskiöld svéd ENSZ-főtitkár, Oscar Romero El Salvador-i püspök, Nathanael Carleson svéd misszionárius, Loubelo Fidele kongói lelkipásztor és Sass Kálmán, akit, mint ismeretes, az ’56-os forradalom utáni romániai megtorlások egyik legádázabbikában, az érmihályfalvi csoport koncepciós perében, koholt vádak alapján, államellenes összeesküvés ürügyén ítélték halálra.
 
Máig sem sikerült kideríteni, hogy a svéd egyházi vezetés miként szerzett tudomást az 1958-ban kivégzett református lelkipásztorról. A lényeg azonban az, hogy 2009-ben felvették a kapcsolatot a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel egy esetleges emlékistentisztelet ügyében, és ennek köszönhetően sikerült még az év decemberében magyar nyelvű istentiszteleten megemlékezni Sass Kálmánról Strängnäsben. Ekkor született a kezdeményezés is, hogy ezentúl minden év decemberében tartsunk emlékistentiszteletet – Sass Kálmánra és minden magyar vértanúnkra gondolva.
 
Legutóbbi, 2010-es emlékistentiszteletünkön sokan vettünk részt Svédország minden tájáról. Az egybegyűlteket a Hans-Eric Nordin, Strängnäs püspöke, és a dómtemplom parókus lelkésze, Stefan Dässman köszöntötte, majd Molnár-Veress Pál, gyülekezetünk lelkésze tartott istentiszteletet. Igehirdetés után – amelynek textusa Máté 10:16-22, 26-28 volt - kórusművek (Stockholmi Magyar Kamarakórus), hangszeres klasszikus zene (Mokos Magda és Práda Kinga) és népi kesergők (Barozda együttes) hangzottak el; beszédet mondott Dr. Szentiványi Gábor, a Magyar Köztársaság svédországi nagykövete és Dr. Sass Huba, Sass Kálmán fia. A Szent György Lovagrend skandináviai nagypriorátusa koszorúval tisztelgett a mártírok emléke előtt.
 
Hálásak vagyunk a svéd egyháznak, hogy a mi mártírjaink egyikének is emléket állított itt, északon, ezzel lehetőséget adva nekünk is a kegyeletteljes emlékezésre, közösségmegtartó hagyományteremtésre.
 
Sántha Judit 
 
Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2024. június 24.
Kedves Híradó Olvasók! Sorban a második online Híradót tarthatjuk most virtuálisan a „kezünkben”, tehát ezúttal sem jelenik meg az aktuális, júniusi lap nyomtatott formában, hanem a cikkek, beszámolók és interjúk kizárólag a Híradó honlapján olvashatók. Az 1974-ben alapított Svédországi Magyarok…
Tovább
Tarot-naplók I.

Tarot-naplók I.

Könyvespolc 2024. június 25.
Nem emlékszem pontosan, hogyan és mikor jelent meg a tarot az életemben. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy ott van, persze az is lehet, mindig is ott volt, csak valami eltakarta előlem egy időre. Vagy talán elrejtőzött valamiért, esetleg mimikrit…
Tovább
A varázslatos szín. A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban (második rész)

A varázslatos szín. A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban (második rész)

Képzőművészet 2023. december 11.
Olle Olsson Hagalund - Műterem - olaj-vászon   A Híradó októberi számában Carl Kylberg, Tor Bjurström és Gösta Sandels képeinek elemzésén, a korszak bemutatásán keresztül indítottuk útjára a göteborgi kolorizmus történetét új megvilágításba helyező cikksorozatunkat. A második rész további utazásra…
Tovább

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME